Gegevensbescherming

Zonder hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere aanwijzing wordt gegeven.
"Persoonsgegevens" is elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
Iedere keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhoster/IT-dienstverlener verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons hoger gerechtvaardigd belang om de goede werking van onze website te garanderen en onze service te verbeteren. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor de doorgifte van gegevens aan Canada.

Contact

Verantwoordelijke
Contacteer ons op verzoek.de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:Steilküste Medien GmbH,Georg-Ohm-Str. 13, 23617 Stockelsdorf Duitsland, 045147999893, pm@steilkueste.com

Initieel contact van de klant per e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt per e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u die heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.
Als het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 2:1 van de AVG. als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u die hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen.

Als het contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, is deze gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. In dit geval heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

WhatsApp Business
Als u contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken wij de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; “WhatsApp”). Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze dienst geleverd door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS). 
De gegevensverwerking wordt gebruikt om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Voor dit doel verzamelen en verwerken wij uw mobiele telefoonnummer dat is opgeslagen op WhatsApp, uw naam indien verstrekt en andere gegevens voor zover door u verstrekt. Voor de dienst gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen gegevens bevat van gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen. Een overdracht van persoonlijke gegevens aan WhatsApp, zonder dat u daar al toestemming voor heeft gegeven, vindt niet plaats.
Uw gegevens worden door WhatsApp verzonden naar servers van Meta Platforms Incvan Inc. in de VS.
Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende waarborg voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Indien het contact plaatsvindt met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen (bv. overleg bij belangstelling voor aankoop, opstelling van een offerte, enz. Als het contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. raadpleging bij interesse in aankoop, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om een snelle en eenvoudige manier te bieden om contact met u op te nemen en uw vraag te beantwoorden. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, onder f) van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.
U kunt meer informatie vinden over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp op https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service en https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 


Ordering   

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens bij bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
 
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor de doorgifte van gegevens aan Canada.

Ratings   reclame   

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar of een evaluatie 
Bij het becommentariëren/evalueren van een artikel of een bijdrage verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover u die hebt verstrekt. De verwerking dient om commentaar/beoordeling mogelijk te maken en commentaar/beoordeling weer te geven.

Voor de controle van uw beoordeling verzamelen wij ook de volgende gegevens:bestelnummer .
Door het versturen van het commentaar/de beoordeling geeft u toestemming voor de verwerking van de verstrekte gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd.

Wanneer uw reactie wordt gepubliceerd,uw naam en het door u opgegeven e-mailadres worden gepubliceerd.

Gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van postreclame
Wij gebruiken uw persoonsgegevens (naam, adres), die wij in het kader van de verkoop van een product of dienst hebben ontvangen, om u postreclame toe te zenden, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van deze gegevens betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten.
De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO voor ons dwingende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het bezwaar vindt u in het impressum.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de overeenkomst uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributielijst. 


Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de verwerking van bestellingen. Er vindt geen overdracht aan andere derden plaats.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van directe reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een product of dienst, voor het elektronisch verzenden van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als dit niet gebeurt, kan er geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO voor ons hoger gerechtvaardigd belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het bezwaar vindt u in het impressum.U kunt ook de link gebruiken die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen. Hiervoor zijn geen andere dan de Übermittlungskosten volgens de basistarieven.


Gebruik van Klaviyo
Wij gebruiken voor de verzending van de nieuwsbrief de dienst van Klaviyo Inc. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, USA; “Klaviyo”)  als onderdeel van een orderverwerking.
Wij geven de door u tijdens de nieuwsbriefregistratie verstrekte informatie (e-mailadres, voor- en achternaam indien van toepassing) door aan Klaviyo. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om de nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1x1 pixel grafiek (tracking pixel) of een tracking link. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief hebt geopend en of u op geïntegreerde links hebt geklikt. In dit verband verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaat, alsmede het tijdstip. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
In de regel worden uw gegevens doorgestuurd naar Klaviyo servers in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaard contractuele clausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van ons üdoorslaggevend gerechtvaardigd belang in een gericht, effectief reclame- en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo vindt u op https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice en op https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement

 


Shipping service provider    Merchandise Management   

Doorgeven van e-mailadres aan verzendbedrijf voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan het verzendbedrijf als onderdeel van de contractafhandeling, mits u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd tijdens het bestelproces. Het doel van deze doorgifte is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.


Gebruik van een extern merchandise management systeem
Wij gebruiken een merchandise management systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Hiervoor worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstra;e 11, 86150 Augsburg 
übermittelt.


Payment service provider    kredietinformatie    

Gebruik van Amazon Payments
Wij gebruiken de betaaldienst Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; “Amazon Payments”).
De gegevensverwerking dient om u betaling te kunnen aanbieden via de Amazon Payments betaaldienst.
Om deze betaaldienst te kunnen integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 p. 1 TTDSG  in samenhang met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking wordt uitgevoerd.
Bij de selectie en het gebruik van Amazon Payments worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan Amazon Payments om het contract met u te kunnen uitvoeren met de geselecteerde betalingsmethode.
Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de Amazon Payments betaaldienst vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op: https://pay.amazon.com/nl/help/201212490


Gebruik van Klarna betalingsopties 
Wij maken op onze website gebruik van de betalingsservice  van Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; „Klarna“). Bij de keuze en het gebruik van betaling via Klarna worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan Klarna doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen nakomen. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
 
„Pay Later“ (factuur), „Pay Now“ (betaling via automatische incasso), „Financiering“ (huurkoop)
Voor individuele betalingsmethoden zoals Pay Later“ (factuur), „Pay Now“ (betaling via automatische incasso), „Financiering“ (huurkoop) Klarna behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid van de klant te controleren. klarna behoudt zich het recht voor om, indien nodig, kredietinformatie in te winnen op basis van mathematisch-statistische procedures met behulp van kredietbureaus.
Voor dit doel verstrekt Klarna de voor een kredietcontrole vereiste persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en gegevens met betrekking tot de bestelling ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles;de klant verstrekt de persoonsgegevens, zoals naam, adres, geslacht, IP-adres en gegevens in verband met de bestelling, aan een kredietagentschap met het oog op de controle van de identiteit en de kredietwaardigheid en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden en waarvan de berekening adresgegevens omvat. Met uw gerechtvaardigde belangen wordt rekening gehouden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient voor de kredietbeoordeling voor het aangaan van een overeenkomst. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling wanneer Klarna  voorschotten uitvoert. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking op basis van Art. u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO door Klarna hiervan in kennis te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de door u gevraagde betaalmethode. Als u de gegevens niet verstrekt, kan de overeenkomst niet worden gesloten met de door u gekozen betaalmethode.
U kunt nadere informatie, met name aan welke kredietbureaus Klarna uw persoonsgegevens doorgeeft, voor Duitsland vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies en voor Oostenrijk op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies
Voor algemene informatie over Klarna in Duitsland kunt u terecht op: https://www.klarna.com/de/ en voor Oostenrijk op https://www.klarna.com/at/. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in het gegevensbeschermingsbeleid van Klarna voor Duitsland op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy en voor Oostenrijk op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy behandeld.
 
Gebruik van SOFORT
Wij gebruiken de payment service provider SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; „SOFORT“) voor de betalingsverwerking op onze website. Sofort GmbH is een onderneming van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De gegevensverwerking dient om u door de betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder SOFORT verschillende betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden. Als u voor de betalingsoptie hebt gekozen, worden de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens aan SOFORT doorgegeven. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT vindt u op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ en https://www.klarna.com/sofort/.
 

Cookies
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt de browser op unieke wijze te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
 
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert of dat u voorkomt dat ze worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
 
Onder de volgende links kunt u vinden hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers:

 
Technisch noodzakelijke cookies
Niet anders vermeld in onderstaande privacyverklaring, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.
 
Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën is gebaseerd op de § 25 para. 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
 

Analyse    Advertising tracking   Affiliate   

Gebruik van Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; „Google“).
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden. Google gebruikt de verkregen informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webgeheugen in de browser en zoom pixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De aldus gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van standaard contractuele clausules, onder andere als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gecombineerd met andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl.


Gebruik van de Facebook Pixel
Wij gebruiken de remarketingfunctie „Custom Audiences“ van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland "Facebook") op onze website.

Meta Platforms Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer de dienst is geïntegreerd en het doorgeven van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland betreffende de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor de nakoming van de informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13, 14 DSGVO, voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften van art. 32 DSGVO met betrekking tot de correcte technische uitvoering en configuratie van de dienst, alsmede voor de naleving van de verplichtingen overeenkomstig art. 33, 34 GDPR, voor zover een inbreuk op persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.Meta Platforms Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen op grond van Art. 15 - 20 GDPR, om te voldoen aan de beveiligingseisen van Art. 32 GDPR met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen op grond van Art. 33, 34 GDPR, voor zover een inbreuk op persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ierland op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
De applicatie dient om bezoekers van de website te targeten met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel is de remarketing tag van Facebook geïmplementeerd op de website. deze tag maakt een directe verbinding met de Facebook servers wanneer de website wordt bezocht. Hierdoor weet de Facebook-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS bestaat geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt plaats op basis van standaard contractuele clausules, onder andere als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 p. 1 TTDSG juncto. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

 
Het gebruik van de remarketing of ""similar targeting"functie van Google Inc.
Wij gebruiken de remarketing of ""soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de servers van Google LLC in de VS.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 p. 1 TTDSG juncto. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

 
Gebruik van het Awin affiliate programma
Wij maken gebruik van het affiliate programma „Awin“ van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn; "Awin").
Wanneer u klikt op een advertentie met een affiliate link, plaatst Awin een cookie voor conversie-tracking op uw computer. De cookies dienen voor een correcte facturering binnen het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium te registreren. De cookies herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en de herkomst van de bestelling bij de adverteerder kan worden achterhaald. Verder maakt Awin gebruik van zogenaamde fingerprinting. Hierdoor is het mogelijk het apparaat dat u gebruikt te herkennen. Awin kan onder meer herkennen dat de partnerlink op deze website is aangeklikt of bekeken. Awin registreert onder meer uw transactiegegevens (zoals orderwaarde, producttype, verkoopkanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele cijferreeks, zodat geen identiteit herkenbaar is, maar informatie bevat over de specifieke gebruikersacties en het door de gebruiker gebruikte eindapparaat.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen, zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht van gegevens vindt plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 p. 1 TTDSG juncto. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
De gegevensbeschermingsverklaring met gedetailleerde informatie over het gebruik van gegevens door Awin is te vinden op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

 

Plug-ins en Diversen

Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. 
Deze toepassing wordt gebruikt voor het beheer van JavaScript-tags en HTML-tags waarmee met name tracking- en analysetools worden geïmplementeerd. De gegevensverwerking dient het doel van vraaggericht ontwerp en optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt het echter wel mogelijk om andere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

 
Gebruik van YouTube
Wij maken op onze website gebruik van de insluitingsfunctie voor YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; „YouTube“).YouTube is een bedrijf gelieerd aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
De functie toont video's opgeslagen op YouTube in een iFrame op de website. De optie „Extended data protection mode“ is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie. De overdracht van gegevens vindt plaats op basis van standaard contractuele clausules, onder andere als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 p. 1 TTDSG juncto. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
U hebt recht op de volgende rechten conform art. 15 t/m 20 DSGVO indien aan de wettelijke vereisten is voldaan: het recht op informatie, op rectificatie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit.
Daarnaast heeft u recht op een recht op toegang tot uw gegevens conform art. 21 (1) DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.


Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht, op grond van art. 77 DSGVO, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig plaatsvindt.


Recht van bezwaar
Indien de hier genoemde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, zal de verwerking van de betrokken gegevens worden beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.


Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij stoppen met de verwerking van de betrokken gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Laatste bijwerking: 29.11.2022